Cookie & Privacybeleid

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: IVAN VERHOEVEN, Rozenhoed, 80 , 9921, Lovendegem, BTW  BE 0427.765.941 (hierna: “SCHRIJNWERKERGENT.BE”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.schrijnwerkergent.be en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

 • BEstelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1,zonder registratie: uw IP-adres, uw surfgedrag op onze website, de website via dewelke u ons bezoekt en de zoektermen die u gebruikt heeft om op onze website terecht te komen;
 • Categorie 2: uw vennootschapsnaam, BTW nummer, naam en voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Categorie 3: facturatiegegevens

2.2.      SCHRIJNWERKERGENT.BEkan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens het gebruik van de Website;
 3. door de aankoop van persoonsgegevens bij derde bedrijven;
 4. door informatie die we zelf verzamelen op het internet;

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

De Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang of, zodra wij deze kunnen vragen, uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3:de levering en facturatie van onze diensten, de aankoop van producten, uw historiek als klant, onze facturatie, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd en dus het uitvoeren van een overeenkomst, aangevuld desgevallend met ons gerechtvaardigd belang en/of waar mogelijk uw toestemming.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2.      Doorgifte aan derden:

SCHRIJNWERKERGENT.BE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA uw gegevens aan derden bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Derden waarmee wij uw gegevens potentieel kunnen delen zijn: onze bank, onze boekhouder, ons online marketingbureau; onze webbouwer, de bedrijven achter de diverse softwaretools die wij gebruiken, verzekeraars, deskundigen, …

SCHRIJNWERKERGENT.BEzal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4.      Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA en U.

 • Categorie 1: deze gegevens worden bewaard voor de duur van uw surfsessie of voor de duur opgelegd door de analytics tools die op onze website gebruikt worden;
 • Categorie 2: indien u ons geen toestemming heeft verleend om uw gegevens te verwerken, zullen wij u niet meer dan maximaal drie keer contacteren. Indien u ons tijdens deze drie contacten toestemming geeft om u verder te blijven contacteren, worden uw gegevens gedurende 10 jaar bewaard. Indien u ons geen toestemming geeft om u verder te contacteren, worden uw gegevens na drie contactnames gewist;
 • Categorie 3:facturatiegegevens, historieken, administratie, … wordt door ons 15 jaar bewaard en vervolgens vernietigd.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@schrijnwerkgent.be, per post naar Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA op het in aanhef van huidig document vermelde adres, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische   Gegevensbeschermingautoriteit         :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax : +32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

 • Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 • Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1.      Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2.      Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3.      cookies:

Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website sneller en efficiënter verlopen. Zij kunnen uw computer of de bestanden erop niet beschadigen. U kunt die cookies altijd weigeren via uw browser instelling. Als u dat doet, is het mogelijk dat de website of delen ervan niet meer naar behoren werken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@schrijnwerkgent.beper post naar Verhoeven Schrijnwerkerij BVBA op het in de aanhef van huidig document vermelde adres.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/